Trender & Insikter
Ta del av våra insikter och trender inom mångfald, rekrytering och ledarskap.

Visa alla inlägg
16 augusti 2023

Inkludering av mångfald för organisationsutveckling

Inkludering av mångfald som en strategisk resurs för organisationsutveckling: En introduktion till värderingsmodellen för inkludering av mångfald (VIM)

Mångfald och inkludering är centrala begrepp i dagens organisations- och ledarskapsdiskurser. Många ledare anser att mångfald och inkludering är nyckelfaktorer för att skapa dynamiska, kreativa och framgångsrika organisationer. De strävar efter att skapa en inkluderande kultur där alla medarbetare känner sig värderade, respekterade och engagerade, oberoende av deras bakgrund, position, roll eller uppgift. Emellertid möter de ofta utmaningar och hinder i sina försök att främja mångfald och inkludering i sina organisationer.

Det kan bero på att deras insatser saknar tydliga mål, relevanta kunskaper eller effektiva metoder; det kan också bero på att det finns motstånd eller likgiltighet bland vissa medarbetare eller intressenter som inte ser värdet eller nödvändigheten av mångfald och inkludering. Dessutom finns det en mängd olika teorier, modeller och verktyg som påstår sig erbjuda lösningar för mångfalds- och inkluderingsfrågor, men som inte alltid är anpassade till den specifika kontexten eller situationen. Detta kan leda till förvirring, frustration och utmattning hos ledarna som söker vägledning och stöd.

Under hösten 2022 formulerade vi en ny metod för att hantera mångfalds- och inkluderingsfrågor i organisationer; en metod som vi kallar Värderingsmodell för Inkludering av Mångfald (VIM). Denna modell bygger på en systematisk och kritisk granskning av den befintliga forskningen inom området men även på vår egen erfarenhet som konsulter och utbildare inom mångfalds- och inkluderingsområdet.

VIM är baserad på fyra grundläggande värden som utgör kärnan i ett inkluderande ledarskap och en möjliggörande organisationskultur: representation, deltagande, tillämpning och uppskattning. Dessa värden representerar i allt väsentligt olika aspekter av mångfald och inkludering, såsom demografi, processer, resultat och relationer.

VIM erbjuder därtill en strukturerad och mätbar ram för att bedöma, planera, genomföra och utvärdera mångfalds- och inkluderingsinsatser i organisationer. På det sättet utgör VIM en metod inte bara för ledare utan även för medarbetare som vill bidra till en mer inkluderande arbetsplats.

Genom att använda VIM kan organisationer nyttja mångfalden som en strategisk resurs för att främja kreativitet, innovation, tillväxt och inte minst hållbarhet.