Katrineholm, Fredsgatan 17

MB.Work

Katrineholm
KA-10073330

Samordnare
William Shahoud/Saqib Sandhu
08-400 227 54
samordnare@miljonbemanning.se

Besöksadress:

Fredsgatan 17
172 33 Katrineholm

Ansvarig coach
Ali Ibrahim Ali
08-400 227 54
ali.ibrahim@miljonbemanning.se

Kontakta oss